Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Ganzen lokale aanwezigheid.

De grauwe gans en kolgans komen in grote aantallen voor in de peelgebieden. De Indische en andere niet genoemde ganzen komen nauwelijks voor in het gebied.

Ganzen beleid

In de afgelopen jaren hebben ganzen in de winterperiode veelvuldig belangrijke schade veroorzaakt aan gewassen. Dit is de reden dat landelijk in het beleidskader “overwinterende ganzen”, afspraken zijn gemaakt over het beperken van deze schade. Het betreft alleen de brandgans, de Canadese gans, de grauwe gans en de kolgans.

Ten aanzien van de andere ganzensoorten geldt, dat deze beschermd zijn en er jaarrond geen beheer ten aanzien van deze dieren plaats vindt. Het betreft hier onder meer de verschillende soorten rietganzen en rotganzen.

Wettelijke status

* Beschermde inheemse diersoorten : rietgans en rotgans

* Kolgans, grauwe gans, brandgans, Canadese gans: zijn schadelijke diersoorten zoals bedoeld in art. 65.1 van de Wet (diersoort die in een deel van het land schade aanricht).

Provinciaal beleid ganzen:

De grauwe gans en de kolgans zijn aangewezen als beleidskadersoorten.

In Noord-Brabant zijn ter uitvoering van het beleidskader vijf foerageergebieden aangewezen (ongeveer 5.000 ha). Medio 2007 is de ruimtelijke begrenzing van de foerageergebieden definitief vastgesteld. De foerageergebieden zijn onderdeel gaan uitmaken van de beheersgebieden behorend bij het provinciaal beheersgebiedplan.

Zie artikel faunabeheer: faunabeheer noordbrabant